Bukovina Natuurreizen hanteert consumentvriendelijke voorwaarden welke gebruikelijk zijn binnen de reisbranche. Ook heeft de organisatie een aansprakelijkheidsverzekering. Medewerkers van Bukovina Natuurreizen geven u met kennis van zaken snel en professioneel advies over actuele reis- en landeninformatie, benodigde grensdocumenten en gezondheidsmaatregelen. Zij regelen en verzorgen uw reis; van ticket tot hotel, van excursie tot rondreis, van autohuur tot verzekering. Dit alles met een maximale keuzevrijheid voor de reiziger.

 

Bukovina Natuurreizen is de samensteller van uw reis en verantwoordelijk voor de uitvoering. De rechten en plichten van de reisorganisator en de reiziger staan duidelijk vermeld in dit document. Deze zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten van de Bukovina Natuurreizen.

 

De organisatie Bukovina Natuurreizen is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO). Het garantiefonds is bedoeld om zekerheid te bieden aan consumenten voor vooruitbetaalde reisgelden in geval van financieel onvermogen van een van de aangesloten touroperators. Alle reis-, verblijfs- en vervoersovereenkomsten vallen onder de garantie. Uitgezonderd zijn losse lijndiensttickets en huurovereenkomsten zoals autohuur (www.stichting-ggto.nl).

 

Bukovina Natuurreizen houdt bij de organisatie en uitvoering van haar reizen waar mogelijk rekening met milieu, mensen, natuur en cultuur. Voorbeelden hiervan zijn:

 • De omvang van de reisgezelschappen zal tijdens bezoek aan kwetsbare natuurgebieden beperkt zijn om verstoring van fauna of beschadiging van flora te voorkomen;
 • Voor het verblijf zal waar mogelijk worden gekozen voor kleinschalige hotels of pensions van lokale uitbaters;
 • Waar mogelijk, wordt samengewerkt met lokale partners;
 • Afhankelijk van de reis, zal het vervoer zoveel mogelijk collectief zijn;
 • Tijdens de reis zal er ook aandacht zijn voor culturele aspecten als lokale keuken en/of bezoek aan cultureel, cultuurhistorisch of historisch interessante locaties.

 

Verzekeringen
Het is aan te raden bij het boeken een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten. Een annuleringsverzekering kan uitkomst bieden bij een eventueel gedwongen afzegging van de reis, maar ook als u door ziekte tijdens de reis vakantiedagen mist. Biedt uw ziektekostenverzekering in het land van bestemming voldoende dekking? Bij een avontuurlijke vakantie kan een aanvullende verzekering vereist zijn. U kunt bij uw ziektekostenverzekeraar een European Health Insurance Card aanvragen (www.ehic.nl).

 

Kopiëen
Zorg dat u belangrijke telefoonnummers bij u heeft en bewaar kopieen van polissen, creditcards, reispapieren, etc. Laat in het buitenland bij verlies of diefstal van waardevolle papieren of andere zaken de politie altijd proces verbaal opmaken.

 

Creditcard en bankpas
Check voor u op reis gaat of uw creditcard/bankpas op uw bestemming wordt geaccepteerd. In veel landen heeft u bij creditcardbetalingen uw pincode nodig.

 

Douane
Bij luchtvervoer mag een aantal artikelen niet in de (hand)bagage worden vervoerd, bijvoorbeeld ontvlambare vloeistoffen, giftige of besmettelijke stoffen. Voor de handbagage gelden ook nog specifieke richtlijnen. Bukovina Natuurreizen beschikt over de door de EU uitgebrachte lijst.

 

Geldige papieren
Uiterlijk bij het boeken van een reis moet de reisonderneming algemene informatie geven over grens- en gezondheidsformaliteiten. Daarbij gaat men uit van de Nederlandse nationaliteit. Buitenlandse partners van Nederlandse reizigers hebben soms een visum nodig. Bij bezit van een niet-Nederlandse of meervoudige nationaliteit is het raadzaam zelf over de vereiste reisdocumenten contact op te nemen met uw ambassade of die van het ontvangende en/of transit land.
Alle kinderen moeten over een eigen reisdocument beschikken (www.rijksoverheid.nl). Voor alleen reizende (gescheiden) ouders met kind(eren) kunnen aanvullende grensformaliteiten gelden.
Na boeking bent u zelf verantwoordelijk voor het hebben van de juiste reisdocumenten, benodigde aanvullende informatie en om te checken of deze bij vertrek van de reis nog actueel zijn.

 

Reisdagen
De geboekte reis wordt in hele dagen aangegeven. Uw reis kan bijvoorbeeld op de eerste dag beginnen met vertrek om 23.00 uur en op de laatste dag eindigen met de aankomst om 08.00 uur.

 

Excursies
Excursies of andere diensten die de reisorganisator in het programma aanbiedt als onderdeel van de geboekte reis vallen onder haar aansprakelijkheid. Boekt u op de bestemming, al dan niet via bemiddeling van de reisleiding, een excursie of andere dienst, dan aanvaardt de reisorganisator in het algemeen geen aansprakelijkheid.

 

Vertrektijd terugreis
Ga, in geval van vervoer per trein of per vliegtuig, uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis na of dit tijdstip nog klopt. Als u alleen vervoer heeft geboekt of in een accommodatie verblijft die niet door de reisleiding wordt bezocht, moet u de procedure volgen die in de reispapieren staat. Volgt u deze aanwijzingen niet juist op dan kunnen de hieruit voortvloeiende kosten voor uw rekening komen.
Naast deze reisvoorwaarden zijn op het vervoer leveringsvoorwaarden van toepassing, bijvoorbeeld van de luchtvaart- of treinmaatschappij. Deze zijn bij de betreffende maatschappij op te vragen.

 

Rechten van passagiers
EU-vervoerders hebben wettelijke verplichtingen richting hun passagiers bij annulering, instapweigering en langdurige vertraging. De vervoersmaatschappij moet u hierover informeren en aan deze verplichtingen voldoen. Blijft deze in gebreke dan kunt u de Inspectie Leefomgeving en Transport (www.ilent.nl) inschakelen. Bij uw reisonderneming kunt u uitsluitend op basis van de voorwaarden uit dit document terecht. De reisonderneming verwijst u zo nodig naar de vervoerder. Informatie over de rechten van reizigers vindt u op de website van de Europese Commissie.

 

Beperkte mobiliteit
Informeer uw reisorganisator voor de reservering over eventuele beperkingen m.b.t. mobiliteit/invaliditeit en vraag naar de regels en mogelijkheden per vervoermiddel en per reis. Als vervoer alleen onder bepaalde voorwaarden of niet mogelijk is, wordt u hiervan in kennis gesteld. Uw reisorganisator kan op verzoek gerichte informatie geven over het vervoer en de reis waarvoor u wilt reserveren.

 

Partners
De voorwaarden uit dit document zijn ook van toepassing op reizen of delen van reizen welke in samenwerking met –eventuele buitenlandse- partners worden georganiseerd of namens buitenlandse partners worden verkocht.

 

Aanvullende bedingen
De reisorganisator en reiziger kunnen bedingen overeenkomen die aanvullend zijn op deze voorwaarden. Deze bedingen moeten schriftelijk of elektronisch worden vastgelegd en zijn bedoeld om de positie van de reiziger te versterken. De bedingen kunnen geen afbreuk doen aan de rechten die de reiziger op grond van de wet en de algemene voorwaarden heeft. Bij strijdigheid van het individueel overeengekomen beding met deze algemene voorwaarden geldt de voor de reiziger gunstigste bepaling.

 

Informatie van de reisorganisator
De reisorganisator draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, als die door derden zijn opgesteld of uitgegeven.
Bij vliegvervoer, voor zover door de reisorganisator geboekt, wordt de identiteit van de uitvoerende luchtvaartmaatschappij zodra deze bij de reisorganisator bekend is aan de reiziger bekend gemaakt, zo mogelijk bij de boeking en uiterlijk bij het verstrekken van de reisbescheiden.

 

Informatie door de reiziger
De reiziger verstrekt de reisorganisator uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hem-/haarzelf en de door hem/haar aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren, indien beschikbaar, zijn/haar mobiele telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen).
De reiziger dient informatie te verstrekken met betrekking tot de lichamelijke en geestelijke toestand van de reiziger(s) (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als die lichamelijke en/of geestelijke toestand kan leiden tot ongemak, gevaar of risico's voor de reiziger dan wel andere reizigers (passagiers en/of bemanning) of bezittingen van derden. De reiziger is zich ervan bewust dat de vervoerder (bijvoorbeeld de gezagvoerder van een vliegtuig) hem/haar het recht op verder vervoer kan ontzeggen als de informatie niet correct blijkt of niet wordt verstrekt. Informatie moet ook worden verstrekt met betrekking tot een beperkte mobiliteit, alsmede bij de noodzaak tot het begeleiden van minderjarige en mindervalide reizigers, zwangere vrouwen, zieken en andere medereizigers. Het is de reiziger bekend dat de vervoerder zich het recht voorbehoudt om ten aanzien van bepaalde medische condities een medische verklaring te verlangen en bij ontbreken van die verklaring de reiziger het recht op (verder) vervoer te ontzeggen.
Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door de reisorganisator omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem/haar aangemelde groep reizigers.
Indien de reiziger in zijn/haar informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door de reisorganisator van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig een of meerdere bepaling(en) van dit document wordt/worden uitgesloten, worden de in die bepaling(en) bedoelde kosten aan hem/haar in rekening gebracht.

 

Essenties
Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door de reisorganisator aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). De reisorganisator zal een reele inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet van hem kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van de reisorganisator.
De reisorganisator heeft in geval van een medische essentie het recht per boeking een redelijk bedrag in rekening te brengen voor aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Eventuele kosten inzake medische essenties kunnen slechts in rekening worden gebracht indien de reiziger en de reisorganisator dit overeenkomen.
Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt de reisorganisator alleen in behandeling als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om hiervoor een redelijk bedrag in rekening te brengen, te weten de aan het verzoek verbonden organisatiekosten, communicatiekosten en eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten. Ook deze verzoeken behoeven uitdrukkelijk schriftelijke instemming van de reisorganisator. De hoogte van de hier genoemde vergoedingen worden in de schriftelijke instemming van de reisorganisator vermeld.

 

Het boeken en betalen van de reis

 • Een reisovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van de reisorganisator inclusief de toepasselijke voorwaarden. De aanvaarding kan hetzij rechtstreeks, hetzij via bemiddeling van een boekingskantoor plaatsvinden. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, eventueel in de vorm van een factuur.
 • Bij boeking via internet richt de reisorganisator het boekingsproces zodanig in dat de reiziger voor de aanvaarding erop gewezen wordt dat hij/zij een overeenkomst aangaat en welke voorwaarden daarop van toepassing zijn. Door de bevestiging van de boeking door de reisorganisator is de reiziger aan deze overeenkomst gebonden.
 • Het aanbod van de reisorganisator is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch voor 16.00 uur de volgende werkdag (reizen naar Europa en de Middellandse Zeelanden) respectievelijk voor 12.00 uur de tweede werkdag (reizen naar overige bestemmingen) na de dag van aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
 • Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden de reisorganisator niet. Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger - op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.
  De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vereiste minimum aantal. Hij vermeldt de opzegtermijn en het vereiste minimum aantal aanmeldingen duidelijk in de aanbieding. De opzegging dient binnen de in de aanbieding genoemde termijn en schriftelijk te geschieden. In dat geval heeft de reiziger recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.
 • Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
 • Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en de reisorganisatie en/of het boekingskantoor anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
 • De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn/haar (hun) eigen aandeel in de overeenkomst aansprakelijk.
  Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van de reisorganisator maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
 • Indien de reisorganisator algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.
 • Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan.
  Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van het boekingskantoor. De reiziger is in verzuim als niet tijdig is betaald. Als de reiziger niet tijdig heeft betaald, zendt de reisorganisator de reiziger een kosteloze betalingsherinnering, waarin de reiziger een termijn van veertien kalenderdagen wordt gesteld om de betaling alsnog te voldoen. Indien betaling dan ook uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. De reisorganisator heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de annuleringsbepalingen van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringskosten verrekend.
 • Indien de overeenkomst binnen zes weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.
  De reiziger die niet tijdig een geldelijke verplichting jegens de reisorganisator heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van door de reisorganisator gemaakte incassokosten. Deze bedragen maximaal: 15% over reissommen tot 2.500,00 Euro; 10% over de daaropvolgende 2.500,00 Euro en 5% over de volgende 5.000,00 Euro met een minimum van 40,00 Euro. De reisorganisator kan ten voordele van de reiziger afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 • De gepubliceerde reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen in de publicatie vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door de reisorganisator of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en varieren naar gelang de grootte van het reisgezelschap en reserveringskosten die per verkoopkanaal kunnen varieren.
 • De gepubliceerde reissom is gebaseerd op de prijzen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie ervan.

 

Periode na boeking tot en met de uitvoering van de reis

 • De reisorganisator stelt de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de dag van vertrek in het bezit van de reiziger, tenzij dit redelijkerwijs niet van de reisorganisator kan worden gevergd.
 • Indien de reiziger uiterlijk 5 dagen voor vertrek nog geen reisbescheiden heeft ontvangen, meldt hij/zij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.
 • Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 kalenderdagen voor de dag van vertrek geeft de reisorganisator of het boekingskantoor aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld. Als de reiziger deze niet dienovereenkomstig ontvangen heeft, meldt hij/zij dit onverwijld bij de reisorganisator of het boekingskantoor.
 • De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een geldig paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enige (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn/haar rekening, tenzij de reisorganisator heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend, of als de reisorganisator tekort is geschoten in zijn informatieplicht.
 • Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij/zij gehouden hiervoor een in de aanbieding vermeld bedrag aan wijzigingskosten per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 kalenderdagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in dat geval schriftelijk door de reisorganisator worden bevestigd.
 • Afwijzing van de door de reiziger gewenste wijzigingen zal door de reisorganisator met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval worden wel kosten in rekening gebracht. Bij uitblijven van een reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn/haar verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.
  Wijziging van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop kosten in rekening worden gebracht.
 • Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:
  De ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
  Het verzoek wordt uiterlijk 7 kalenderdagen voor vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht; en
  De voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaats-stelling.
  De aanmelder, de reiziger en degene die hem/haar vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover de reisorganisator voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, eventuele wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.
 • Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, kan de reisorganisator de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten in rekening brengen:
  Bij annulering tot de 42ste kalenderdag voor de vertrekdag: de aanbetaling;
  Bij annulering vanaf de 42ste kalenderdag tot de 28ste kalenderdag voor de vertrekdag: 35% van de reissom;
  Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag tot de 21ste kalenderdag voor de vertrekdag: 40% van de reissom;
  Bij annulering vanaf de 21ste kalenderdag tot de 14de dag voor de vertrekdag: 50% van de reissom;
  Bij annulering vanaf de 14de kalenderdag tot de 5de dag voor de vertrekdag: 75% van de reissom;
  Bij annulering vanaf de 5de kalenderdag tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
  Bij annulering op de vertrekdag of later: de volledige reissom.
 • Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn aandeel in een overeenkomst voor een gezamenlijk verblijf in een hotel, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie annuleert, is hij/zij annuleringskosten verschuldigd.
 • Als de grootte van het resterende gezelschap in de prijstabel voor deze accommodatie voorkomt, doet de reisorganisator aan de overblijvende reiziger(s) een bij de nieuwe groepsgrootte passend wijzigingsvoorstel voor dezelfde periode en in dezelfde accommodatie.
 • Voor de overblijvende groep reizigers wordt de reissom gewijzigd conform de prijstabel. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels als eerder in dit document beschreven gelden.
 • Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet wordt geaccepteerd, wordt de overeenkomst voor alle reizigers geannuleerd en zijn alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
 • Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom zal de totale reissom van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissom in mindering gebracht.
 • De reiziger die de reis annuleert is gehouden de annuleringskosten conform het bepaalde in de vorige artikelen te voldoen, tenzij hij/zij aannemelijk kan maakt dat de schade van de reisorganisator lager is uitgevallen. In dat geval zal de reisorganisator deze lagere schade in rekening brengen. Onder schade wordt verstaan geleden verlies en gederfde winst.
 • Reizen naar een gebied waarvoor een door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt, kunnen door de reiziger vanaf 30 kalenderdagen voor vertrek kosteloos worden geannuleerd of, indien mogelijk en gewenst, omgeboekt.
 • Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
 • In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is het hierop betrekking hebbende artikel van toepassing.
  De reisorganisator heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.
 • Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisator aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 • Een gewichtige omstandigheid voor de reisorganisator is in ieder geval aanwezig als voor datum vertrek een voor dat gebied door de Calamiteitencommissie van het Calamiteitenfonds vastgestelde dekkingsbeperking, dan wel uitkeringsvatbare situatie geldt.
  Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
 • Indien de oorzaak van de opzegging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is wordt bepaald aan de hand van volgende artikelen.
  Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in volgende artikelen.
 • Indien de reisorganisator door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
  De reisorganisator heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in voorgaande artikelen. Wijzigingen deelt de reisorganisator binnen 3 kalenderdagen aan de reiziger mee, nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek deelt hij deze binnen 1 kalenderdag mee.
 • Als de wijziging een of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
 • Als de wijziging een of meer niet-wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem/haar tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
 • Indien de reisorganisator door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.
 • In geval van wijziging doet de reisorganisator de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 3 kalenderdagen nadat de reisorganisator van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
 • Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit het vervangende aanbod moeten blijken:
  De aard en klasse van de accommodatie;
  De faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
  Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
  De samenstelling van het gezelschap;
  De aan de reisorganisator bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;
  De door de reiziger verlangde afwijkingen van het programma of toevoegingen daaraan, die door de reisorganisator schriftelijk voor akkoord zijn bevestigd.
 • De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 kalenderdagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag.
 • Als de reiziger de wijziging of het alternatieve aanbod afwijst, heeft de reisorganisator het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet –op straffe van verval- van dit recht gebruik maken binnen 3 kalenderdagen na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor vertrek geldt hiervoor een termijn van 1 kalenderdag. De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan, binnen 2 weken, onverminderd zijn/haar eventuele recht op schadevergoeding als eerder in dit document bedoeld.
 • Wanneer de termijn als in de voorgaande artikelen bedoeld eindigt op een zon- of in Nederland erkende feestdag, wordt die termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag 12.00 uur.
 • Indien de oorzaak van de wijziging aan de reisorganisator kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van de reisorganisator. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van de volgende artikelen van dit document;
  Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger;
  Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in de volgende artikelen van dit document.
 • Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt de reisorganisator ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten hiervan de volgende artikelen van dit document. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt de reisorganisator de reiziger(s) indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hem/haar/hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan de volgende artikelen van dit document.
 • De reisorganisator is, onverminderd het bepaalde in volgende artikelen van dit document, verplicht de reiziger(s) te informeren over een door hem doorgevoerde wijziging in de vertrektijd. Deze verplichting geldt ten aanzien van de terugreis niet jegens reizigers die hebben geboekt voor uitsluitend vervoer en/of van wie het verblijfsadres niet bekend is.
 • Onverminderd het bepaalde in eerdere artikelen is de reisorganisator verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.
 • Indien een reis niet verloopt overeenkomstig de eerder in dit document bedoelde verwachtingen, is de reisorganisator onverminderd het bepaalde in de volgende artikelen van dit document verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan de reisorganisator is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
  De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger, of
  De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken, of
  De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die de reisorganisator of degene van wiens hulp bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen, of
  De tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 • De reisorganisator is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de reisorganisator, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig vorige artikelen van dit document is toe te rekenen.
 • Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is de reisorganisator tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de reiziger.
 • Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan de reisorganisator zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn/haar eigen schade. Voor de reisorganisator kunnen deze bestaan uit o.a. de extra inzet van menskracht, voor de reiziger kunnen deze bestaan uit extra verblijf- en repatrieringskosten.
 • Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag, Verordening of Wet van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van de reisorganisator dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
 • De reisorganisator is evenmin aansprakelijk indien en voor zover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringsverzekering.
 • Indien de reisorganisator jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste eenmaal de reissom.
  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelen is de aansprakelijkheid van de reisorganisator voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de reisorganisator. In dat geval is zijn aansprakelijkheid onbeperkt.
 • De in het voorgaande artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van de reisorganisator gelden ook ten behoeve van werknemers van de reisorganisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij een Verdrag, Verordening of Wet dit uitsluit.
 • De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/haar/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.
 • De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van de reisorganisator in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
 • Alle uit een situatie als bedoeld in een eerder artikel van dit document voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend. Indien en voor zover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.
 • De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn/haar meldingsplicht als nader omschreven in het volgende artikel van dit document te voldoen.
 • Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur voor het aangegeven tijdstip van vertrek van de terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen van het exacte tijdstip van vertrek.
 • Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in een eerder artikel van dit document dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich –in deze volgorde- melden bij: de betrokken dienstverlener, de reisleiding of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, de reisorganisator. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij de reisorganisator in Nederland.
 • Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt de reisorganisator voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
 • De reisorganisator zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
 • De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt.
 • Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of de reisorganisator daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten

  Na de reis

  Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen een maand na afloop van de reis (c.q. genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, schriftelijk gemotiveerd te worden ingediend bij de reisorganisator of het boekingskantoor. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
  Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen een maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
  Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, wordt deze door de reisorganisator niet in behandeling genomen, tenzij de reiziger hiervoor redelijkerwijs geen verwijt treft. De reisorganisator geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
  De reisorganisator zal uiterlijk een maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Versie december 2016

(concept tekst: de aanvraag voor het GGTO is in behandeling)